SRF Regionaljournal vom 21. April 2013
Bild: (c) SRF